AKTUALNOŚCI

O FIRMIE

MPRD Spółka z o.o. w Chełmie to przedsiębiorstwo działające jako spółka miejska od 2000 roku. Powstała w wyniku przejęcia części majątku Zarządu Dróg Miejskich, zakładu, usług i produkcji pomocniczej oraz pracowników tej jednostki organizacyjnej i przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa na podstawie umowy Spółki zawartej Aktem notarialnym repertorium A Nr. 46032000, z dnia 08.06.2000r. ze zmianami (tekst jednolity akt notarialny z dnia 07.06.2004r. repertorium A Nr. 27522004).

Chociaż nasze przedsiębiorstwo powstało 1 lipca 2000 roku, to posiada długoletnie, szerokie doświadczenie – bowiem firma kontynuuje przedmiotową działalność sięgającą 1973r.

Nasza kadra to ludzie wykształceni, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia. Posiadanie stałej i odpowiednio przeszkolonej siły roboczej daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność, że potencjał techniczny Przedsiębiorstwa jest prawidłowo wykorzystany.

Zapytanie ofertowe

 ”Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019”

 

Rada Nadzorcza

Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych  Sp. z o.o. w Chełmie

22 – 100 Chełm ul. Towarowa 7, tel. 82 565 48 12 , KRS 0000045743, NIP 5632031782

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

 

 1. Oferta winna zawierać:
  1. Informację o oferencie, w tym oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Potwierdzenie, że jednostka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  4. Oferowaną cenę netto realizacji przedmiotu zamówienia.
  5. Poświadczoną za zgodność kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
  6. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania o badanym sprawozdaniu finansowym.
  7. Wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów.
  8. Wykaz wykonywanych usług w okresie trzech lat przed dniem zamieszczania ogłoszenie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub potwierdzonych kopiach.

 1. Termin wykonania badania ( złożenia sprawozdania z badania) – 27 marca 2020 r.
 • Składanie ofert.

Pisemne oferty prosimy przesłać listownie na adres siedziby Spółki: 22 – 100 Chełm, ul. Towarowa 7   lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie bilansu za rok 2019” w siedzibie Spółki w Chełmie ul. Towarowa 7    w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru  bez podania przyczyny.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej MPRD

Sp. z o. o. w Chełmie

Paweł Krystjańczuk

 

 

 

OFERTA

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Chełmie proponuje Państwu skorzystanie z szerokiej gamy naszych usług. Mamy do zaoferowania potwierdzone wieloletnim doświadczeniem wykonawstwo następujących rodzajów robót:

 

W zakresie budownictwa komunikacyjnego i uzbrojenia terenu:

 • budowa, przebudowa, modernizacja dróg i ulic wszystkich rodzajów i klas;
 • budowa, przebudowa chodników, placów, ciągów pieszo — jezdnych;

W zakresie bieżącego utrzymania pasów drogowych:

 • oznakowanie poziome i pionowe dróg, ulic i placów;
 • remonty cząstkowe i kompleksowe wszystkich rodzajów nawierzchni dróg, ulic, placów i ciągów pieszo — jezdnych;
 • zimowe utrzymanie dróg i ulic;

W zakresie gospodarki terenami zielonymi:

 • zakładanie i pielęgnacja zieleńców;
 • zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, nasadzenia, wycinki, drzew i krzewów, frezowania pni;

W zakresie usług sprzętowych, laboratoryjnych:

 • wynajem sprzętu budowlanego (koparki, podnośnika samochodowego, dźwig samochodowy);
 • badanie zagęszczenia piasku w wykopach.

Świadczone usługi wykonujemy w oparciu o wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą uprawnienia branżowe, solidnie, terminowo, gwarantując wysoką jakość i konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy w wymienionych dziedzinach. Jesteśmy otwarci również na propozycje rozszerzenia działalności o nowe jej formy i kierunki.

KONTAKT

Zarząd Spółki:

Prezes

Andrzej Serafin

tel. 82 565 48 12 wew. 20

 

Kierownik Robót

Małgorzata Kubiak

tel. 82 565 48 12 wew. 27

tel. 606839770

Kierownik Działu Transportu i Produkcji Pomocniczej

Krzysztof Skibiński

tel. 82 565 45 12 wew. 33

tel. 602473975